Privacyverklaring website

Verloskundig Centrum de Wieg, gevestigd aan Dr. J.H. Hommesplein 25
9671 CZ Winschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring website.

www.verloskundigcentrumdewieg.nl
Dr. J.H. Hommesplein 25
9671 CZ Winschoten
0597-726969

Marleen Smit is de Functionaris Gegevensbescherming van Verloskundig Centrum de Wieg zij is te bereiken via marleen@verloskundigcentrumdewieg.nl

De privacyvoorwaarde website zijn alleen van toepassing voor het gebruik van de website en het eerste contact tussen Verloskundig Centrum de Wieg en jou. Wanneer je client wordt en er sprake is van een overeenkomst, dan zijn bovendien de privacyvoorwaarden clienten [link] van toepassing.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Verloskundig Centrum de Wieg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website www.verloskundigcentrumdewieg.nl of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • IP-adres (geanonimiseerd)
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Verloskundig Centrum de Wieg verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel:

  • Om je zo goed mogelijk te informeren over onze dienstverlening en jouw zwangerschap

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Verloskundig Centrum de Wieg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gevevens Bewaartermijn Reden
Statistische gegevens websitebezoek 14 maanden Analyse van het websitebezoek en het verbeteren van onze dienstverlening
Overige persoonsgegevens verkregen door actief contact 9 maanden Het geven van informatie over onze dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden

Verloskundig Centrum de Wieg verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verloskundig Centrum de Wieg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens Partij Reden
Statistische gegevens webbezoek Digital Ocean Hosting van de website
Statistische gegevens webbezoek Google Analytics Analyse van website bezoek
Statistische gegevens webbezoek Vimeo Gebruik van de Vimeo Player op de homepagina
Email Zoho Ontvangen en versturen van de email
Alle Co[de]Pilot Onderhoud van de IT systemen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Verloskundig Centrum de Wieg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
Concrete5 CONCRETE5 Technische cookie nodig voor de werking van het CMS Duur van de sessie
Google Analytics _ga Analytisch cookie die website bezoek meet 2 jaar
Google Analytics _gat_gtag_[account_id] Analytisch cookie met ons account id 10 min
Google Analytics _gid Analystisch cookie die de duur van de sessie meet 24 uur
Vimeo vuid Analytisch cookie die het afspelen van de video op de homepagina meet 2 jaar
Vimeo player Technische cookie voor het opslaan van de voorkeuren van de vimeo player 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Verloskundig Centrum de Wieg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@verloskundigcentrumdewieg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Verloskundig Centrum de Wieg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming

Verloskundig Centrum de Wieg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verloskundig Centrum de Wieg) tussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Verloskundig Centrum de Wieg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@verloskundigcentrumdewieg.nl