Registratie gegevens

In verband met de privacywet(AVG 2018) zijn wij verplicht om duidelijkheid te geven in welke gegevens we van de zwangere verzamelen, wie er inzage heeft en waar we ze opslaan.
Tijdens het eerste bezoek aan onze praktijk vragen we je om een toestemmingsformulier te ondertekenen. De tekst hiervoor hebben we een beetje ingekort, maar hieonder kun je uitgebreidt lezen wat we opslaan en waar we de gegevens voor gebruiken. Heb je na het lezen nog vragen, stel ze gerust. 

Gedurende de zwangerschap kunnen we inlichtingen of gegevens over je zwangerschap opvragen. De huisarts krijgt bericht dat jouw zwangerschap door ons wordt begeleid. Het is verstandig de apotheek zelf in te lichten.
Tijdens de zwangerschap kan er berichtenuitwisseling zijn met alle betrokken zorgverleners, zoals het consultatiebureau, kraamcentrum, de kinderarts en de gynaecoloog.
Wij verstrekken geen medische gegevens aan je werkgever. Wel ontvang je ten behoeve van je verlofperiode een zwangerschapsverklaring voor de werkgever.
We hebben alleen met jouw toestemming contact met de ARBO-arts.

Waarom registratie

Voor een verbetering van de kwaliteit van de verloskunde en voor een beeld van de zwangerschappen zijn er een aantal organisaties met wie we jouw gegevens delen. We doen dit altijd anoniem. Uitslagen van testenen medische gegevens worden versleuteld verzonden. Ze zijn dus nooit naar jou te herleiden.
Er zijn drie landelijke registratieprogramma’s, namelijk PRN, Peridos en Praeventis.
Om te voldoen aan kwaliteitscriteria is onze verloskundigenpraktijk verplicht hieraan deel te nemen. We willen je informeren waarom en wat de landelijke overheid wil registreren.
Bovendien werken we als praktijk regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek. Ook daar word je over ingelicht indien dit het geval is.

 

PRN

Alle verloskundige zorgverleners registreren anonieme gegevens over hun zorgverlening in een landelijke registratie, beheerd door de stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN). De PRN verzamelt en beheert deze medische gegevens rondom zwangerschap en geboorte. Deze verzamelde medische gegevens over moeder en kind vormen een bron voor medisch-wetenschappelijk en statistisch onderzoek.

Peridos

In opdracht van het RIVM is de landelijke database ‘Peridos’ ontwikkeld voor de registratie van prenatale screeningsgegevens van de combinatietest, de NIPT en de 20-weken echo. Alle verloskundig hulpverleners in Nederland met een counselingscontract bij 1 van de 8 Regionale Centra voor prenatale screening zijn verplicht deel te nemen aan deze registratie bij Peridos.

Praeventis

Het RIVM beheert onder de naam Praeventis welke bloedgroep je hebt en of er antistoffen in je bloed aanwezig zijn tegen een bepaalde bloedgroep. Ook registreert het RIVM het vóórkomen van een aantal infectieziekten. Het RIVM coördineert tevens de landelijke hielprikscreening. Na deelname worden de gegevens binnen Praeventis opgeslagen.

VeCas

Onze praktijk werkt mee aan het onderzoek VeCas.
Voor kwaliteitsverbetering in de verloskundige zorg is onderzoek nodig. De Academie Verloskunde Maastricht verzamelt vanuit eerstelijns praktijken uit het hele land data om dit onderzoek te doen.
Als verloskundigen vinden wij het erg belangrijk dat dergelijk onderzoek gedaan wordt en we willen de gegevens van jouw zwangerschap hiervoor gebruiken. Deelname is anoniem en gegevens zijn niet meer herleidbaar naar een bepaalde zwangere of een bepaalde praktijk.

AVG

Verloskundig Centrum De Wieg, gevestigd aan Dr. J.H.Hommesplein 25, 9671CZ Winschoten, verwerkt jouw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat je vertrouwen hebt in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om jouw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van jouw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Verloskundig Centrum De Wieg handelt binnen de kaders van de wet. Je vindt onze Privacyverklaring hier.

Privacyverklaring
In dit document wordt toegelicht welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook wordt toegelicht voor welke diensten we deze verwerken en op basis van welke rechtsgrond we dit mogen doen. Het delen hiervan met andere partijen is belicht. De beveiliging komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatst is een onderdeel toegevoegd over de rechten die je hebt en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met Verloskundig Centrum De Wieg.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
Verloskundig Centrum De Wieg, gevestigd te Winschoten en ingeschreven bij de KvK onder nummer: 63364786, is de verwerkingsverantwoordelijke.

Wie is de Functionaris van gegevensbescherming/ Verantwoordelijke voor depersoonsgegevens?
Verloskundig Centrum De Wieg heeft, gezien de omvang van haar organisatie gekozen om geen FG (Functionaris Gegevensbescherming) te benoemen, maar heeft een verantwoordelijke voor de persoonsgegevens benoemd. Deze functie wordt vervuld door Marleen Smit, te bereiken via het emailadres marleen@verloskundigcentrumdewieg.nl

Op basis van welke rechtsgrond gebruiken we jouw gegevens?Rechtsgrond
Voor sommige handelingen vragen we eerst jouw uitdrukkelijke toestemming voordat we meer persoonsgegevens van jou verzamelen of deze communiceren. Voor het delen van gegevens uit het medisch dossier vragen wij altijd jouw toestemming. Ook voor het maken van beeldmateriaal vragen wij altijd jouw toestemming. Deze toestemming wordt vastgelegd in jouw medisch dossier.
Je kunt jouw toestemming altijd weer intrekken, door een verzoek in te dienen bij de verloskundige.
Overeenkomst Verloskundig Centrum De Wieg gebruikt voor haar behandelingen een behandelovereenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt wordt een cliënt ingeschreven in het systeem, dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase. Voor de aanmelding geldt dat je daarmee impliciet toestemming verleent voor het gebruik van deze gegevens.

Wettelijke verplichting
Verloskundig Centrum De Wieg verzamelt ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen zoals in het kader van de WGBO.
Voor onze werknemers voeren wij een personeelsadministratie.

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Verloskundig Centrum De Wieg worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verloskundig Centrum De Wieg en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Met hen hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten. Wij verstrekken de door jouw verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen(zoals beschreven in de registratie gegevens, elders op deze site), tenzij je daarvoor toestemming hebt gegeven of dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?
In het kader van onze dienstverlening of wanneer je op andere wijze contact met ons hebt (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op deze website), leggen we de door jou opgegeven gegevens vast. We bewaren en verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven. Voor de geleverde zorg moeten wij wettelijk een medisch dossier bijhouden.
Verloskundig Centrum de Wieg verzamelt ook gegevens bij derde partijen. Dit betreft bijvoorbeeld gegevens over de zorgverzekering die wij via Vecozo moeten opvragen. Vecozo is het samenwerkingsverband van de zorgverzekeraars voor digitale processen.

Als je jonger bent dan 16 jaar, is het alleen toegestaan om gegevens op onze website in te vullen met toestemming van een ouder of voogd. We verzoeken jou vriendelijk om geen persoonsgegevens in te vullen op onze website zonder deze toestemming. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Naam en geboortedatum partner
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zorgverzekering
 • Burgerservicenummer

Je kunt te allen tijde de website van Verloskundig Centrum De Wieg anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met ons te delen.
We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor de uitvoering van onze dienstverlening. Jouw gegevens worden in principe niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Verloskundig Centrum De Wieg of indien dit wettelijk verplicht is. 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, 15 jaar, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving. 

Delen van persoonsgegevens met derden
We verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verloskundig Centrum De Wieg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website maken we in zeer beperkte mate gebruik van cookies. Graag leggen we uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en waar deze cookies voor dienen. Voor een uitgebreide toelichting hierop: zie privacyverklaring website: nog linkje van maken

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Enkele van deze maatregelen zijn:

 • De website van Verloskundig Centrum De Wieg is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via ons contactformulier, versleuteld verzonden;
 • Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord;
 • Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@verloskundigcentrumdewieg.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. We behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze verklaring.

Contactgegevens:
Website: www.verloskundigcentrumdewieg.nl
E-mail: info@verloskundigcentrumdewieg.nl
Adres: Dr. J.H.Hommesplein 25, 9671CZ, Winschoten
Tel: 0597-726969

 

Lees meer